تک آهنگ های نانسی عجرم

۱. ال دنیا حلوا {۲۸,۸۲۸ پخش}

۲. بنت بمیة راجل {۵,۶۹۴ پخش}

۳. اعمل عاقلة {۱۸,۲۳۶ پخش}

۴. سلمولی علیه {۵۹,۲۳۳ پخش}

۵. بلدیاتی (حفلة) {۵۹,۹۸۲ پخش}

۶. یا طبطب {۸۹,۰۲۹ پخش}

۷. یا کثر {۴۴,۷۸۷ پخش}

۸. أخاصمک آه {۱,۴۱۹ پخش}

۹. معجبة {۲,۶۳۶ پخش}

۱۰. إحساس جدید

۱۱. أنا یللی بحبک {۲۷,۲۳۷ پخش}

۱۲. یای سحر عیونو {۳,۶۹۷ پخش}

۱۳. لمسة إید

۱۴. قول تانی کده

۱۵. یا سلام {۱۱,۲۰۰ پخش}

۱۶. لون عیونک

۱۷. مین ده اللی نسیک {۲۵,۴۹۰ پخش}

۱۸. شیخ الشباب {۳۱ پخش}

۱۹. آه ونص {۲۸,۶۱۰ پخش}

۲۰. إنت إیه

۲۱. الدنیا حلوة

۲۲. إبن الجیران

۲۳. ماشی حدی {۱۳,۷۹۰ پخش}

۲۴. فی حاجات {۳۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نانسی عجرم :

نانسی اجرم
نانسی عجم
نانسی اجرام
نانسی عچرم
نانسی عجرام
نانسی عجرم.
Nancy Ajram


This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393