تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۲,۵۲۷ پخش}

۲. بغض گریه {۸,۱۵۸ پخش}

۳. شار کرماشان {۴,۹۲۹ پخش}

۴. قصه گو {۱,۱۳۸ پخش}

۵. شعر شرقی {۵,۸۸۱ پخش}

۶. یادته {۶,۹۲۶ پخش}

۷. پری برفی {۱,۵۶۰ پخش}

۸. پاییز {۲۶,۵۶۶ پخش}

۹. خسته {۱,۱۸۵ پخش}

۱۰. غریبه {۶۲۴ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۰۰۷ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۲۶۵ پخش}

۱۳. قفس {۴,۷۸۹ پخش}

۱۴. کولی ( از آلبوم مشق عشق از حسین زمان) {۱۴,۳۰۵ پخش}

۱۵. کوچ ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۲۸,۲۵۱ پخش}

۱۶. باغ بارون زده ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۳۰,۱۰۸ پخش}

۱۷. هم پرواز ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۱۵,۷۲۴ پخش}

۱۸. بمون با من ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۵۶,۶۴۳ پخش}

۱۹. پری جون ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۱۱,۴۰۳ پخش}

۲۰. باغ بارون زده ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۴,۶۰۱ پخش}

۲۱. هم پرواز ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۱,۲۹۴ پخش}

۲۲. بمون با من ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۵۶,۱۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393