تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه {۲,۵۷۴ پخش}

۲. بغض گریه {۸,۳۱۴ پخش}

۳. شار کرماشان {۴,۹۴۵ پخش}

۴. قصه گو {۱,۱۵۴ پخش}

۵. شعر شرقی {۵,۹۴۳ پخش}

۶. یادته {۷,۰۶۶ پخش}

۷. پری برفی {۱,۵۶۰ پخش}

۸. پاییز {۲۶,۶۹۱ پخش}

۹. خسته {۱,۱۸۵ پخش}

۱۰. غریبه {۶۲۴ پخش}

۱۱. دریاچه نور {۵,۰۲۳ پخش}

۱۲. غنچه خورشید {۲۶۵ پخش}

۱۳. قفس {۴,۸۰۴ پخش}

۱۴. کولی ( از آلبوم مشق عشق از حسین زمان) {۱۴,۳۲۰ پخش}

۱۵. کوچ ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۲۸,۲۸۲ پخش}

۱۶. باغ بارون زده ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۳۰,۲۰۱ پخش}

۱۷. هم پرواز ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۱۵,۸۱۸ پخش}

۱۸. بمون با من ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {۵۶,۷۰۶ پخش}

۱۹. پری جون ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۱۱,۴۵۰ پخش}

۲۰. باغ بارون زده ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۴,۶۳۲ پخش}

۲۱. هم پرواز ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۲۱,۳۷۲ پخش}

۲۲. بمون با من ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {۵۶,۲۳۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393