تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۲,۲۱۴ پخش}

۲. اذان {۱۱,۲۳۲ پخش}

۳. از من بگذر {۲۱۹,۸۹۷ پخش}

۴. می گریزم {۵۹,۴۲۰ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۵,۱۱۶ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۴,۰۰۸ پخش}

۷. نسیم فروردین {۱۸,۹۲۲ پخش}

۸. بارون می باره {۸۰,۴۰۲ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۲۹,۸۳۸ پخش}

۱۰. مجنون تو {۸۰,۶۲۰ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۶,۷۲۳ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۶,۸۴۷ پخش}

۱۳. گل اومد {۴۹,۹۶۶ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۱,۶۶۸ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۴,۸۹۵ پخش}

۱۶. شانه {۳۳,۴۱۵ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۲,۳۲۲ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۰,۵۹۰ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۰۷,۷۹۶ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۰,۰۳۰ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۰۲,۳۰۰ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۵,۶۴۴ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۶۰,۹۸۸ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۴۳,۹۰۲ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۲,۳۵۴ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۰,۱۷۰ پخش}

۲۷. وعده کردی {۹,۰۱۶ پخش}

۲۸. بت چین {۵۰,۸۲۴ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۲۹,۶۰۸ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۵,۰۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393